2016 fick VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i uppdrag av regeringen att utvärdera vad som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. En av lösningarna är en app som underlättar för delningsekonomi.

Landsbygden är beroende av en fungerande kollektivtrafik för transporter. Bilen är däremot dominerande, och kollektivtrafiken används i liten utsträckning sett till den totala andelen av befolkningen. – Den frekventa bilanvändningen på landsbygd kan ses som ett problem, men också som en resurs. Här finns en potential för delningsekonomi att fungera i form av samåkning, bilpooler och bildelningstjänster, säger Jessica Berg, forskare vid VTI, i ett pressmeddelande. En av lösningarna skulle kunna vara en app för att söka, boka och betala för både allmän kollektivtrafik och olika former av anropsstyrd trafik. Det kräver däremot att olika tekniska moduler och databaser kopplas ihop. Enligt forskarna används inte öppna data för landsbygdstransporter, och införandet bromsas av långa upphandlings­perioder. – Vi har kunnat identifiera flera olika typer av innovativa lösningar för kollektivt resande. Regionerna uppfattar att vissa lösningar är effektiva medan andra har varit kostsamma och lagts ned. Tyvärr finns få dokumenterade utvärderingar som i detalj visar hur det gått med olika försök. Andra lösningar kan vara olika typer av anropsstyrd trafik, gratis kollektivtrafik och samordning av olika trafikformer och tjänster, till exempel att öppna skolskjutsar för allmänheten. Andra viktiga delar är att satsa på vältrafikerade rutter, järnväg och att informera om alternativ. – En viktig slutsats är att kollektivtrafik i traditionell mening inte självt kan bidra till ökad mobilitet och tillgänglighet. Det ställer krav på att flera olika trafikformer görs tillgängliga och integreras i samma system, säger Jessica Berg.