I en ny studie har forskare undersökt hur ett hormonstörande ämne som används som bekämpningsmedel påverkar fortplantningen hos grodor. Resultatet visar att ämnet försämrade hanarnas fertilitet samt att yngel utvecklade äggstockar i stället för testiklar i högre utsträckning.

Inom jordbruket används en mängd olika bekämpningsmedel som sedan läcker ut i närliggande vattensamlingar där grodor lägger sina ägg. Vissa av dessa ämnen verkar hormonstörande och kallas ”endocrine disrupting chemicals” eller EDC. Kända EDC:er är till exempel Bisfenol A, DDT och PCB.

Tillsammans med forskare från Skottland, England och Umeå har forskare vid avdelningen för miljötoxikologi vid Uppsala universitet studerat hur ett av dessa hormonstörande bekämpningsmedel, linuron, påverkar livscykeln hos den västafrikanska klogrodan.

Genom att utsätta grodyngel för en koncentration likt den som uppmätts i naturen och jämföra med kontrollgrupper och en kontrollsubstans kunde forskarna se att ynglen i högre utsträckning utvecklade äggstockar i stället för testiklar. De kunde också visa att fördelningen mellan hanar och honor försköts mot en ökad andel honor.

När grodorna nått vuxen ålder kunde forskarna visa att hangrodorna hade fått försämrad fertilitet och att vissa könsspecifika drag blivit mer lika honors. Forskarna menar att den troliga förklaringen till dessa observationer är att bekämpningsmedlet hämmar testosteronets funktion i kroppen.

– Resultaten visar att bekämpningsmedel med denna verkningsmekanism kan ge permanenta skador som till exempel nedsatt fertilitet hos grodor om de exponeras under yngelstadiet. Det stödjer tidigare forskning som visar att hormonstörande ämnen i miljön kan påverka amfibier negativt. Ämnet linuron är inte godkänt för användning i Sverige men används inom andra delar av EU och Nordamerika, säger Cecilia Berg, docent i ekotoxikologi och projektledare för studien, i ett pressmeddelande.