Skötseln av fritidsbåtar under vinterhalvåret ger stora föroreningar på land. Det handlar om höga halter av mycket giftiga ämnen. Forskare vid Stockholms universitet har nu sett över ansvarsfrågan och slutsatsen är att båtklubbar behöver ha tydliga regler och kontrollera att medlemmarna följer dem. Man bör även överväga att göra båtuppläggningsplatser tillståndspliktiga.

Båtuppläggningsplatser är oftast mycket förorenade av flera farliga ämnen och föreningar. Det handlar om bland annat tungmetaller och långlivade organiska föreningar, som förgiftat marken på uppskattningsvis 2 500 platser i landet. Gifterna kommer från båtbottenfärger, lösningsmedel, oljor och konserveringsvätskor som använts när båtarna och deras motorer står på land och underhålls. Numer har de flesta båtklubbar miljöstationer där man kan slänga farligt avfall som färgburkar och oljerester. Men hur man ska ta hand om det avfall som hamnar på backen när båten tvättas, skrapas eller slipas, eller spillet som blir när motorn tas om hand, finns det sällan några regler om. Det tvärvetenskapliga projektet ”Åtgärder för att minska spridning av gifter från båtuppläggningsplatser” där naturvetare, jurister och beteendevetare från Stockholms universitet samverkar har visat att båtägare är allt mer beredda att ta ett större ansvar för att minska föroreningar från den egna båtverksamheten.

Ställa krav i avtal

En ny rapport från forskningsprojektet reder ut ansvarsfrågan kring föroreningarna. Forskarna skriver att det är viktigt att kommuner och andra fastighetsägare, som upplåter mark till båtuppläggningsplatser, noga tänker igenom vilka krav de vill ställa på båtklubbarna och tillsammans med dem upprättar avtal som gör det klart att giftiga båtbottenfärger inte får användas och vad man ska göra för att förhindra att förorenande ämnen sprids. ”Båtklubbarna behöver förhålla sig till det faktum att de har ett ansvar för eventuella föroreningar som verksamheten orsakat och orsakar”, skriver forskarna, som samtidigt menar att man måste ta hänsyn till att de ideella klubbarna oftast inte har någon ekonomi för att genomföra omfattande saneringsarbeten. Men klubbarna måste ha tydliga regler för medlemmarna och kontrollera att de följs. Från politiskt håll bör man även överväga att göra båtuppläggningsplatser tillståndspliktiga, anser forskarna.  Inte minst som en tydlig signal till klubbarnas medlemmar att båtunderhållet orsakar stora föroreningar och att samhället kan ställa krav på åtgärder.

Läs mer här (www.itm.su.se)