Av Skånes 15 miljömål uppnås bara ett. Flera av målen visar dessutom en negativ utveckling.

Varje år bedömer Länsstyrelsen Skåne läget för de lokala miljömålen. Årets analys visar att läget för Skåne är allvarligt, och att den negativa utvecklingen inom vissa områden går snabbare än de förbättrande åtgärderna.

Någras av målen som inte nås är Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Begränsad klimatpåverkan. Utvecklingen är dessutom negativ för miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

–Vi kommer inte att lämna över den miljö vi önskar till nästa generation. Skåningar har precis som andra svenskar en hög konsumtion och vi behöver minska vårt ekologiska fotavtryck. Ansvaret för att nå miljömålen ligger på alla – Länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunerna, företagen, organisationer, regering, riksdag och EU – och på var och en, säger Jeanette Schlaucher, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för miljömålsarbetet i ett pressmeddelande.

Ett rikt växt- och djurliv är enligt länsstyrelsen ett av de svåraste att nå.

– Skåne är det artrikaste länet i Sverige men har även flest hotade arter. Mycket av den biologiska mångfald som är knuten till odlingslandskapet försvinner och arterna utarmas genetiskt när de minskar kraftigt i antal och isoleras i landskapet, säger enhetschef Ingela Lundqvist.