Inför klimatförhandlingarna i Paris har Världshälsoorganisationen WHO presenterat hur ett antal länder kommer att påverkas hälsomässigt av klimatförändringarna, samt lämnat förslag på hur dessa risker kan minskas.

WHO har tillsammans med FN:s ramkonvention om klimatförändningar lanserat en första uppsättning scenarios över hur flera länder och dess befolkningars hälsa kommer att påverkas av klimatförändringarna. Detta för att ge hälsoministrar och andra beslutsfattare underlag i förhandlingarna. De föreslår även politiska åtgärder som ska ge hälsomässiga fördelar som exempelvis byte till renare energikällor, utbyggnad av kollektivtrafik och gång- och cykelbanor. WHO:s scenarios visar att fortsatt höga utsläpp av växthusgaser och svaga skydd mot översvämningar exempelvis  skulle utsätta ytterligare 7 miljoner människor årligen i Bangladesh för kustöversvämningar medan en minskning av utsläppen och kraftfulla anpassningsåtgärder skulle kunna minska siffran till 14 000. I Nigeria skulle förslagna åtgärder kunna förhindra nästan 70 000 förtida dödsfall per år från 2030 och framåt. Övriga länder som kartlagts är:  Brasilien, Colombia, Egypten, Etiopien, Ghana, Malaysia, Marocko, Nigeria, Oman, Peru, Filippinerna, Thailand och Förenade republiken Tanzania. Ytterligare länder kommer att presenteras nu i december och i början av 2016.

Läs mer här (www.who.int)