Den första november redovisade Naturvårdsverket sin stora genomgång av Sveriges viktiga ekosystem och ekosystemtjänster. Sammanställningen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska vara underlag i ett fortsatt arbete med att samhällsekonomiskt värdera ekosystemtjänster.

Naturvårdsverket har i rapporten tittat närmare på utvalda ekosystemtjänster knutna till sju områden: skog, odlingslandskap, sjöar och vattendrag, hav/kust och skärgård, våtmarker, fjällmiljö samt god bebyggd miljö. För dessa områden har man gjort en ekonomisk värdering av den välfärd ekosystemtjänsterna genererar i Sverige, både ur ekonomisk och social synvinkel. I vissa fall kan värdet av ekosystemtjänster uttryckas i ekonomiska termer, medan det i andra fall inte är lämpligt. Det är dock angeläget att värdet av ekosystemtjänster framöver ingår i beslutsunderlag där det är relevant, skriver Naturvårdsverket. I rapporten konstateras även att värdering av ekosystemtjänster bör ske i avgränsade sammanhang och med ett tydligt syfte, till exempel genom att utvärdera fördelar och nackdelar med att konvertera ett våtmarksområde till åkermark.

Om ekosystemtjänster

Att synliggöra kopplingen mellan naturen och människors välbefinnande är grunden för utvecklingen av ekosystemtjänster. Syftet med värdering av ekosystemtjänster är att bättre förstå de komplexa samband som ligger till grund för ekosystemens viktiga funktioner och processer, och hur de kommer till nytta för människor. Flera processer pågår i EU och internationellt för att kartlägga, värdera och utveckla ekosystemtjänster. Även omfattande forskning på området pågår.