Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför från 1 september nya fiskeregler längs kuststräckan från Västernorrland till norra Uppsala län. Syftet är att stärka kustnära bestånd.

De nya reglerna syftar till att stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter, främst öring, sik, gös och gädda. De innebär i korthet att fiske med nät begränsas på grundare vatten under delar av året, samt att den befintliga höstfredningen utökas. Dessutom införs minimimått, maximimått och fångstbegränsningar för fiske med handredskap efter gädda, gös och öring.

HaV har under senare år genomfört översyner av reglerna för kustnära fiske längs svenska kusten för att fisket ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta har lett fram till förändrade fiskeregler längs hela västkusten, Skåne län och Bottenviken.

– Fritidsfisket är det dominerande fisket på berörd kuststräcka och står för 75 till 98 procent av fångsterna gös, gädda, öring och sik. Dödligheten med mängdfångande redskap för sik och öring står för mellan 82 och 98 procent av den totala dödligheten från fritidsfisket. För arter som gädda och gös kan vi i stället konstatera att det är handredskapsfisket som står för den största andelen av dödligheten från fritidsfisket, säger Martin Karlsson, utredare, enheten för fiskereglering, Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.