Nära omkörningar i trafiken är en av anledningarna till att många väljer andra transportmedel än cykel. Nyligen godkändes en längre typ av lastbilar för godstransporter. Forskare undersöker nu hur cyklister påverkas när de blir omkörda av större fordon. 

Sedan den första december kan extra långa lastbilar, så kallade HCT-fordon, High Capacity Transport, köra på svenska vägar. Det handlar om 450 mil huvudvägar och 140 mil anslutningsvägar.

– Det är viktigt att HCT-fordonen är minst lika säkra som de tidigare maximalt 25,5 meter långa lastbilarna, säger Thomas Asp som leder HCT-programmet hos Trafikverket. 

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, undersöker nu om det är möjligt för HCT-fordonen, som kan vara upp till 34,5 meter långa, att även köra på andra typer av mindre vägar som ofta också trafikeras av cyklister.

Projektet använder en cykelsimulator på en testbana i Borås för att ta reda på vilket avstånd HCT-fordonen bör ha när de passerar en cyklist.

– Vi kan ännu inte svara på frågan om vilket avstånd som är lämpligt, eller om HCT-fordonen är farligare eller säkrare än de kortare långtradarna, för vi har inte avslutat studierna. Det blir i alla fall färre bilar i trafiken med HCT-fordonen, eftersom var och en tar mer gods, säger Katja Kircher, forskningsledare för området trafikanters uppmärksamhet vid VTI.  

Cykla mitt i filen

Men forskarna vet redan att trycket blir ett helt annat med en lastbil jämfört med en bil.

Katja Kircher
Katja Kircher, forskare vid VTI. Foto: Lars Forsberg

– En meters avstånd kan upplevas som mycket otrevligt för cyklisten och det kan också vara farligt om avståndet är för litet. Man tenderar att sugas in mot mitten av körbanan efter en långtradare. Om cyklisten dessutom vinglar till och det kommer bilar efteråt innebär det stora risker, säger Katja Kircher. 

I Trafikförordningen står att en förare som kör om ska lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om. Katja Kircher tycker att skrivningen är otydlig.

– Betryggande för vem? Vissa bilister tycker att tio centimeter är tryggt avstånd, andra väljer att helt övergå i filen för mötande trafik. 

Hon tycker att lagen i stället borde skrivas om så att ett fordon som passerar en cyklist helt ska byta fil med båda hjulparen. Hon anser även att cyklister ska ha rätt att cykla mitt i filen. När det finns mötande fordon stängs då möjligheten för bilister att passera cyklisten. Om cykelbana saknas ska man enligt dagens trafikregler cykla på den högra vägrenen om den är tillräckligt bred, annars så långt till höger som möjligt.

Bakomliggande trafik kan stressa

Katja Kircher poängterar att flera länder i dag har avstånds- och sänkta hastighetsregler vid passering av cyklister. Tyskland har valt att formulera lagkravet som 1,5 meter i tätort, och 2 meter på landsvägar. I Spanien gäller minst 1,5 meter och sänkt hastighet, eller byta fil helt när det är tvåfiligt i vardera riktningen. 

Samtidigt menar hon att det är svårt att avgöra vad som är 1,5 meter, enligt henne är det tydligare och säkrare att byta fil helt. 

Katja Kircher tror att bilister som vill köra om på ett säkert sätt i dag kan känna sig pressade av bakomliggande trafik. Tydligare regler skulle därför kunna ge stöd för att avvakta ett ställe där det går att köra över i en annan fil helt. 

– Trafiklagar kan påverka beteendet. Det viktiga är att fordon helt byter fil vid omkörning, för det är det bästa sättet att passera cyklister på.