Forskarna vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik hoppas på sikt ge landsbygden bättre möjligheter att tanka biogas och testar därför en ny teknik som kan uppgradera gasen i anslutning till mindre gårdsanläggningar.

Institutet för jordbruks och miljöteknik (JTI)  har tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) utvecklat två  uppgraderingstekniker för småskalig biogasproduktion. Om biogas ska kunna användas som drivmedel måste den renas och uppgraderas till fordonsgas. Det innebär att  biomassan renas från svavelväten och andelen metan i gasen höjs vilket sker genom att koldioxid avlägsnas. JTI använder en metod där anrikningen av metanhalten sker direkt i rötkammaren istället för i en extern process. Anrikningen kan då göras under lägre tryck vilket minskar behovet av explosionsmiljöer som annars är en kostsam del i byggandet av liknande anläggningar. Metoden kombineras med ett filter av aska från förbränning av trädbränslen för att fixera koldioxid och svavelväten från gasen. Tekniken har med framgång testats i mindre skala och JTI kommer nu att göra ett större försök tillsammans med SLU och Hushållningssällskapet i Skaraborg vid biogasanläggningen på naturbruksskolan Sötåsen i Västra Götaland. Uppgraderingstekniken är, enligt dem, relativt billig och lämpar sig för både små och medelstora lantbruk, liksom för kommuner som har mindre biogasanläggningar vid sina reningsverk. -Vårt mål är att den här tekniken ska göra det lönsamt att producera fordonsgas på gårdsnivå i Sverige, säger projektledare Henrik Olsson, . Projektet kan vara ett steg i etableringen av fordonsgas som miljöbränsle utanför storstäderna men är även ett försök att öka försörjningstryggheten för mindre kommuner och livsmedelsproducenter. Bo Grenabo Tapper, områdeschef för kompetenscentrum naturbruk i Västra Götaland berättar att Sötåsen efterhand ska ersätta tjänstefordon och gårdsbilar med gasfordon. Dessutom planerar de att inom ett och ett halvt år försöka få en tillverkare av jordbruksmaskiner att ställa ett fordon på Sötåsen för provkörning av den uppgraderade biogasen. Uppgraderingsteknikerna på Sötåsen kommer att visas upp vid tre tillfällen för lantbrukare med gårdsbiogasanläggningar och andra intresserade. Den första demonstrationsdagen blir den 10 mars 2016.