Regeringen ökar anslagen för forskning och innovation med 4 miljarder under den kommande fyraårsperioden. Det framgår av regeringens promemoria som skissar upp huvuddragen i den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Regeringen vill övergripande stärka forskarinitierad forskning av hög kvalitet vid universitet och högskolor för att skapa bättre förutsättningar för nydanande forskning som har möjlighet att leda till genombrott. I promemorian lyfts fem huvudområden för satsningen fram (övriga satsningar kommer att preciseras i budgetpropositionen).

Huvudområdena är:

  • Life science
  • Stärkt basfinansiering för universitet och högskolor
  • Spetsforskning
  • Forskningsanläggningar
  • Forskningsresultaten ska leda till nya produkter och tjänster

Inom Life science-området menar regeringen att det behövs en rad åtgärder inom hela spektret från grundläggande forskning till klinisk forskning.  Satsningarna omfattar totalt 600 miljoner kronor och innefattar bland annat 200 miljoner till Sweden SciLifeLab och 75 miljoner till forskning om infektion och antibiotika.

Regeringen vill även stärka basfinansiering för universitet och högskolor och höjer därför de årliga anslagen för forskning och utbildning till universitet och högskolor successivt med 900 miljoner kronor till 2016. Medlen fördelas utifrån kvaliteten på forskningen vid respektive lärosäte. Dessutom tillförs medel till forskningsråden.

Forskningsresultaten ska leda till nya produkter och tjänster och regeringen menar att Sverige kan bli ännu bättre på att omsätta forskning i nya produkter och tjänster. Därför genomför regeringen också riktade satsningar inom några områden av särskild betydelse för näringslivet och samhället. Medel fördelas långsiktigt till forskningsmiljöer av hög klass utifrån excellenskrav. De tre som har valts ut är gruv-, mineral- och stålforskning, forskning kring ett hållbart samhällsbyggande samt forskning om trä, skogsråvara och biomassa. Dessa satsningar görs i samverkan mellan akademin och företrädare för samhälls- och näringslivsintressen.

Mer information (PDF)