Havsbaserad vindkraft, våg-, ström- och havsvärmekraft lyfts gärna fram som framtiden när det gäller förnybar energiproduktion. Men de nya teknikerna innebär risker för djuren i havet. I en ny avhandling från Chalmers undersöker Linus Hammar vilka riskerna är och vad som kan göras för att undvika dem.

Linus Hammar, vid Institutionen för energi och miljö, har bland annat undersökt hur en stor vindkraftpark i havet utanför Falkenberg skulle påverka det rödlistade torskbeståndet där. (Dom om huruvida den planerade vindkraftparken Kattegatt Offshore ska tillåtas eller inte väntas inom ett par månader från mark- och miljödomstolen i Vänersborg.) Hans slutsats är att det är själva anläggningen av vindkraftverken som utgör den största risken för torsken. Om pålningsarbetena görs under torskens lekperiod riskerar beståndet bli ännu mindre än vad det redan är. För att undvika det behöver arbetet planeras så att pålningen sker under andra tider på året. När man planerar för förnybar energiproduktion till havs måste man ta hänsyn till biologiskt känsliga perioder för djurlivet, konstaterar Linus Hammar i sin avhandling. Flera av energiteknikerna är nya, och det är viktigt att få in medvetenheten om de ekologiska riskerna i ett tidigt stadium, så att hänsynen byggs in i teknikutvecklingen. Stora strömkraftverk till havs behöver till exempel utformas så att fiskar varnas för dem redan på långt håll. Sådana kraftverk kan ha turbiner med en rotordiameter på 20 meter och de rör sig mycket snabbt. Samtidigt måste man väga in vilka miljöeffekterna blir om vi fortsätter använda fossila energikällor. Det marina djurlivet drabbas hårt av till exempel havsförsurningen, påpekar Linus Hammar.

Läs mer här (publications.lib.chalmers.se)