K2 är namnet på ett nystartat centrum för kollektivtrafikforskning som har skapats med syftet att sammanföra universitet och forskningsinstitut med aktörer inom kollektivtrafikbranschen. Kopplingen ska ge förutsättningar för innovation och utveckling av framtidens kollektivtrafik.

Belastningen på kollektivtrafiken i våra växande storstäder är stor och effektiva transportlösningar är centrala för en hållbar urbanisering. För att lösa framtidens kollektivtrafiksituation satsar det nya forskningscentrumet K2 på samverkan mellan branschaktörer och forskningsgrupper inom ett brett spektrum av områden. Nya tjänster, system och arbetsmetoder ska tas fram genom samarbete, kunskapsutbyte och kommunikation.

Olika forskningsfrågor

Forskningscentrumet kommer bland annat arbeta med frågor kring hur kollektivtrafikens framtida kapacitet ska säkerställas, med frågeställningar om vad som kännetecknar välfungerande och attraktiva bytespunkter i kollektivtrafiken samt hur dessa kan vara nav i stadsutvecklingen. Olika former av styrmedel är viktiga verktyg i utvecklingen av kollektivtrafiken och kommer att omfattas av K2:s forskningsverksamhet. De effekter och konsekvenser som kollektivtrafiken har på människors liv, välfärd och vardag är också en del av K2:s fokus. Prioriteringar mellan och inom de olika forskningsområdena kommer att ske under centrumets uppstartande. K2 finaniseras i lika delar av VINNOVA, Formas och Trafikverket, Lunds universitet, Malmö Högskola och Statens väg- och transportforskningsinstitut samt Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting tillsammans med Region Skåne. Centrumet är förlagt till Medicon Village i Lund och kommer att finansieras med totalt ungefär 300 miljoner kronor över en tolvårsperiod.