Villkoren för ekosystemen i Sverige sätts helt av vårt intensiva jord- och skogsbruk. Vargarnas roll är marginell, skriver flera av Nordens rovdjurs- och hjortdjursforskare i en debattartikel i DN.

Inte ens flera tusen vargar skulle ha nämnvärd betydelse för den biologiska mångfalden i Sverige, skriver forskarna och listar tre orsaker till att det är så: 1. Skogsbrukets gallring och slutavverkning har långt större effekter på skogens ekosystem än det som vargarnas bytesdjur – hjortdjuren – betar av. 2. Älgarna minskar inte nödvändigtvis i antal för att det finns mer varg. Aktuell forskning visar att jägarna jagar mindre i nyetablerade vargrevir, vilket i vissa fall till och med kan leda till fler älgar där det finns varg. 3. De stora och viktiga förlusterna av biologisk mångfald i Sverige beror inte på att vi har för få träd, utan till stor del på att stora delar av Sveriges tidigare ängs- och hagmarker försvunnit och ersatts med granplanteringar. Debattartikeln kommer efter en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science, som handlar om stora rovdjurs effekter på ekosystemen i flera led, så kallade kaskadeffekter, och som enligt forskarna lett till flera missuppfattningar i den svenska debatten. Bland annat har det hävdats att fler vargar i Sverige – genom att de dödar hjortdjur – skulle leda till fler lövträd, ökad biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan tack vare större kolinlagring. – Mycket av forskningen om vargens kaskadeffekter har gjorts i nordamerikanska nationalparker och effekterna man ser gäller i opåverkade ekosystem utan jakt och utan skogsbruk, säger Bodil Elmhagen till Extrakt. Hon är forskare vid Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet och medförfattare till både Science-artikeln och debattartikeln i DN. Den stora framtidsfrågan för de skandinaviska ekosystemen ligger i hur vi väljer att bedriva det storskaliga jord- och skogsbruket, skriver forskarna, som anser att detta diskuteras alldeles för lite. – Men att vår kraftiga markanvändning här i Sverige har större betydelse än vargen, betyder inte att vi kan underlåta att bevara den, säger Bodil Elmhagen. Det finns också ett mycket viktigt etiskt perspektiv. Om vi vill att det ska finnas kvar stora rovdjur i världen måste alla dra sitt strå till stacken och det ger oss ett ansvar för de rovdjur som hör hemma här.

Läs mer här (www.dn.se)