Kväveläckage från jordbruk är en viktig orsak till övergödning av inte minst Östersjön. I en ny avhandling vid Högskolan i Halmstad konstateras att anlagda våtmarker kan bidra till att minska övergödningen, om de placeras och utformas rätt. De bör ligga nedströms gödslade åkrar och så kallad övervattensvegetation som exempelvis vass hjälper till att avskilja kväve snabbt. I övervuxna våtmarker kan kväveavskiljningen förbättras genom att växtligheten skördas.