Forskare vid Umeå universitet har studerat sambandet mellan halten av luftpartiklar och kortidsfrånvaro bland yrkesverksamma vuxna i Stockholm. Resultatet visar att 4 procent av frånvaron kan kopplas till luftföroreningar. Varje ökning av partiklar i luften med tio mikrogram per kubikmeter ökar risken för sjukskrivning med 8,5 procent två till fyra dagar efter exponeringen. Det innebär att luftföroreningar orsakar en mätbar kostnad för samhället och arbetsmarknaden.