Entreprenörer ”hjälper” skogsägare att städa bort sådant som gör skogen biologiskt värdefull: död ved, äldre träd och lövträd. Målet är att få en enhetligare, tråkigare skog som inte löper risk att klassas som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen när ägaren anmäler slutavverkning, avslöjar Sveriges Natur.