Fjolårets arbete med att återväta utdikad torvmark beräknas ha bidragit med ett minskat nettoutsläpp av växthusgaser om cirka 4000 ton koldioxidekvivalenter. Trots att det är en ökning jämfört med två år bakåt är det långt ifrån tillräckligt för att bidra till Sveriges klimatmål. Naturvårdsverket bedömer dock att fortsatt arbete kommer att kunna ge mer effekt framöver.