I områden där nedfallet av luftburet kväve är lågt trivs mykorrhizasvampar oavsett mängden kväve i marken. I granskog med stora kvävenedfall påverkas däremot mykorrhiza negativt, och svamparna blir också känsligare för övergödning från exempelvis jordbruk. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet.