I dag producerar landets kraftvärmeverken fjärrvärme och elektricitet. Men de skulle också kunna producera bioolja som skulle kunna ersätta fossil olja i kemikalieindustrin, enligt en ny studie vid Lunds tekniska högskola. När behovet av fjärrvärme minskar skulle den råvara som eldas, ofta träflis, i stället kunna förångas och kondenseras till bioolja, enligt studien.