Naturbetesmarker är bland de rikaste miljöerna sett till den biologiska mångfalden. I en ny studie visar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Aarhus universitet att ett varmare klimat och igenvuxna ängs- och betesmarker har gjort att många av arterna i dessa miljöer har minskat i utbredning.