Ett hyggesfritt skogsbruk lyfts ofta fram som en väg mot ökad biologisk mångfald i brukad skog. I ett nytt forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet ska två alternativa skötselmetoder analyseras, blädning och luckhuggning. Dels ska gamla experimentskogar återbesökas, dels ska man kartlägga var i Sverige skogar som lämpar sig för de olika typerna av skogsbruk återfinns.