Nu finns uppdaterade kartskikt som hjälper jordbruket att hitta nödbetesmarker under torra säsonger. Kartskikten pekar ut gräs- och ängsmarker som kan fungera som fodermarker för betesdjur, rapporterar Naturvårdsverket.