Perioderna då det råder hög brandrisk kommer att bli längre och inträffa oftare i framtiden, åtminstone i vissa delar av landet. I en ny studie som SMHI har tagit fram på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, pekas särskilt södra Sverige och Norrlands kustland ut. Allra mest kommer brandrisken öka i sydöstra Sverige, skriver MSB. I studien görs beräkningar av hur brandrisken påverkas vid olika framtidsscenarier, baserade på olika stora utsläpp av växthusgaser.