Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram heltäckande digitala kartor över diken. Det gör det möjligt att i större utsträckning hitta dikad torvmark som kan återställas och återvätas, en åtgärd som kan minska utsläppen av växthusgas och gynna biologisk mångfald. Dikeskartorna ingår i Skogsstyrelsens karttjänst med skoglig grunddata.