182 artiklar

Biologisk mångfald

118 artiklar

Hållbara städer

61 artiklar

Industri & Energi

172 artiklar

Kemikalier

459 artiklar

Klimat

52 artiklar

Landsbygd

266 artiklar

Livsstil & konsumtion

216 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

23 artiklar

Social hållbarhet

72 artiklar

Transport

169 artiklar

Vatten

Etikett

förorenad mark

Klimat

Ökad nederbörd kan ge förorenat dricksvatten

Vid kraftig nederbörd stiger den ytliga grundvattennivån. Då kan tungmetaller och andra skadliga föroreningar som legat lagrade i jorden läcka ut och nå grundvattnet.

Kemikalier

Gamla föroreningar kan snabbt få fötter

Många av landets tusentals förorenade platser är övergivna och utgör därför idag inget omedelbart hot mot människors hälsa. Men vid förändrad markanvändning, vid större ras eller om giftiga marker översvämmas kan riskbilden bli helt annorlunda.

Kemikalier

”Vi måste välja saneringsprojekt med större omsorg”

För att inte spräcka budget måste de områden som ska saneras väljas med omsorg. Istället för att bara värdera en mark efter hur mycket gift den innehåller kan det vara bättre att mäta den risk som marken faktiskt utgör för människa och miljö.

Kemikalier

Ny forskning ska ge bättre saneringsmetoder

80 000 markområden runt om i landet har klassats som potentiellt giftiga. Att sanera alla dessa skulle bli mycket dyrt, att återställa ett enda område kan kosta allt från enstaka till hundratals miljoner kronor. Ny forskning ska ge oss bättre reningsteknik men även säkrare metoder för att välja ut vilka platser som bör åtgärdas först.

Kemikalier

Den giftigaste marken inte alltid den farligaste

Trots höga koncentrationer av giftiga ämnen i marken är sanering inte alltid det bästa alternativet. Forskare undersöker nu nya metoder för att mäta hur pass farliga jordar egentligen är för markens organismer.

Kemikalier

Biogrödor renar mark och stoppar spridning

Sanera förorenad mark och samtidigt få bioenergi. Odlingar i giftiga marker kan minska spridningen av farliga ämnen, och göra dessa mindre tillgängliga för människor och djur. De odlade grödorna kan sedan användas som biobränsle.