149 artiklar

Biologisk mångfald

92 artiklar

Hållbara städer

43 artiklar

Industri & Energi

156 artiklar

Kemikalier

408 artiklar

Klimat

33 artiklar

Landsbygd

212 artiklar

Livsstil & konsumtion

185 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

52 artiklar

Skog

16 artiklar

Social hållbarhet

66 artiklar

Transport

155 artiklar

Vatten

Etikett

biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Allvarligt läge för Skånes miljömål

Av Skånes 15 miljömål uppnås bara ett. Flera av målen visar dessutom en negativ utveckling.

Kemikalier

Nytt projekt ska minska mikroplaster i Östersjön

FanpLESStic är ett nytt projekt som ska öka kunskapen om hur mikroplast sprids, och var det kommer ifrån.

Biologisk mångfald

Trots rödlistning: Två av tre fiskbutiker säljer ål till jul

Trots ålens akuta läge säljer två av tre fiskbutiker den hotade arten, enligt en ny undersökning från Världsnaturfonden WWF. 

Biologisk mångfald

Malmös parker allt fattigare på fjärilar

Malmös parker och grönområden har blivit allt fattigare på fjärilar, visar ny forskning från SLU och Lunds universitet. Men det finns lösningar - ängsskötsel och oskötta ytor behåller i högre utsträckning sin artrikedom jämfört med kortklippta gräsmattor och tuktade rabatter.

Ädellövskogen Halland

Skog

Ny rapport: Nyckelbiotoper har effekt

Den biologiska mångfalden är högre i nyckelbiotoper jämfört med omgivningarna. Det är en av slutsatserna i en ny genomgång av 20 års forskning. Forskarna bakom rapporten hoppas att det ska bli enklare att luta sig mot vetenskapliga rön i en laddad fråga.

Klimat

Stora däggdjur kan ge bättre klimat

Satsningar på att återuppbygga svaga bestånd av stora vilda däggdjur kan bidra till att motverka klimatförändringar. Denna slutsats drar en grupp ekologer från lärosäten i flera länder, däribland SLU.

Mat & jordbruk

Bekämpningsmedel kan sänka immunförsvaret hos bin

Ny forskning visar att ogräsmedlet glyfosat försämrar immunförsvaret hos bin.

Biologisk mångfald

”Det är en cocktail av läkemedel i våra vattendrag”

Läkemedel från avloppsvatten kan ändra fiskars beteende. Nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester.

Skärfläcka

Biologisk mångfald

Poesin visar vikten av mångfald

Kan litteratur hjälpa ekologer att se fåglars kulturella betydelse? Det tror forskare i ett svensk-brittiskt projekt som tar poesin till hjälp för att värdera jordbrukslandskapets fåglar. För författaren Tomas Bannerhed är fågellivet en språklig ocean att ösa ur, men han är tveksam till att tala om olika arters ”viktighet”.

Biologisk mångfald

Ingen kalkbrytning i gotländska Bunge

Ojnareskogen skyddas från kalkbrytning. Det har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till i en ny dom.

Vatten

Hundratals Östersjöarter i en app

Vill du veta vad för snäckor, växter och fiskar du hittar under sommaren? Svaren finns i den digitala fälthandboken "Livet i havet" som går att ladda ner gratis.

Biologisk mångfald

Bara tolv procent kvar av världens största pingvinkoloni

Från en halv miljon par på 80-talet - till sextio tusen de senaste åren. Kungspingvinerna på Crozetöarna har minskat drastiskt.

Humla lavendel

Biologisk mångfald

Vägen till större mångfald i trädgården

Låt rabarbern gå i blom och ett hörn av gräsmattan växa fritt. Plantera bärbuskar och om plats finns – anlägg en damm. Villaträdgården kan göra skillnad för pollinerare och för den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald

Goda gubbar till midsommar – tack vare insekterna

Pollinering med många olika insekter gör att jordgubbar växer snabbare, har jämnare form, väger mer och har bättre hållbarhet jämfört med om jordgubbsplantorna bara har besökts av ett fåtal pollinerande insekter.

Alpina arter

Biologisk mångfald

Unika arter hotas av eldningsstopp

Betesbränning är avgörande för att sällsynta arter i södra Etiopiens bergstrakter ska överleva, men nu hotas den tvåtusenåriga traditionen. Utöver att äventyra lokalbefolkningens förmåga till försörjning så utarmas också den biologiska mångfalden, enligt en ny studie från Stockholms universitet.

Biologisk mångfald

Många arter gynnas av öppna sandmarker

Sedan 2012 har igenväxta områden på sandig mark i Skåne, Halland och på Öland öppnats upp för att bli mer tillgängliga för sällsynta växt- och djurarter. Nu presenteras de första resultaten - många insekter har gynnats och bland dessa finns flera rödlistade arter.

Biologisk mångfald

Många arter spåras till Amazonas regnskog

Många av de djur och växter som nu finns på den amerikanska kontinenten kan spåras tillbaka till Amazonas regnskog, visar en ny forskningsstudie.

Naturbetesmark

Biologisk mångfald

Svårt att nå målen för biologisk mångfald

Olika mätningar av Sveriges biologiska mångfald visar samma resultat: den negativa utvecklingen har inte gått att vända. De största mångfaldsförlusterna sker i skogs- och jordbrukslandskapet – enligt studier har 90 procent av landets artrika naturbetesmark och ängar försvunnit på hundra år.

Biologisk mångfald

Rutor vänder trenden för sånglärkan

Ett nytt projekt inom biologisk mångfald ökade förekomsten av den hotade sånglärkan med upp till 60 procent.

Biologisk mångfald

Främmande växter sprids via transporter

Transportinfrastrukturen är en av de viktigaste spridningsvägarna för invasiva växtarter. På uppdrag av Trafikverket har VTI gjort en kunskapssammanställning och rekommenderat strategier för framgångsrika motåtgärder.

Biologisk mångfald

Så får du bort oönskade arter från trädgården

Naturvårdsverket har tagit fram en informationsbroschyr med råd för att hindra spridning av invasiva och främmande arter i trädgården.

sånglärka

Biologisk mångfald

Lärkor räddas av rutor

Så här års brukar sånglärkan vara ett säkert vårtecken. Men lärkdrillen hotas av en utveckling med allt större sädesfält och tätt växande grödor. Kanske kan små osådda ”lärkrutor” på åkern skapa den variation som fågeln behöver?

Kemikalier

Svensk industri läcker tonvis med plast till havet

"Framförallt undrar vi hur det är möjligt att det inte finns lagstiftning och tillsyn som förhindrar de här läckagen", säger Martin Hassellöv, professor vid institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Alexandre Antonelli

Biologisk mångfald

”Vi forskare har ett ansvar”

Biologen Alexandre Antonelli tycker att klimatförändringar upptar alltför stor del av debatten. Hoten mot biologisk mångfald har minst lika stor påverkan menar han, och förutspår att frågan snart kommer att få större fokus.

Biologisk mångfald

Lyckat att kalka sjöar

De senaste fyrtio åren har fem miljoner ton kalk spridits i våra försurade sjöar och vattendrag. Kalkningen har enligt den första nationella utvärderingen varit lyckad och lett till betydligt fler arter.

Blad tropisk regnskog

Biologisk mångfald

”Naturen – mycket mer än handelsvara”

FN:s panel för biologisk mångfald IPBES ger kunskap om hur vi kan vända negativa trender och finna lösningar som möter FN:s alla hållbarhetsmål. I en artikel i Science lyfter panelens experter fram att synen på de nyttor som naturen ger behöver breddas och ses ur ett kulturellt perspektiv. Genom ett tvärvetenskapligt utvecklingsarbete lanseras begreppet ”naturens bidrag till människor” som mer inkluderande och bredare än ekosystemtjänster. Det skriver professor Marie Stenseke och seniorrådgivare Ivar Baste, båda verksamma inom panelen.

Gotlandsruss

Biologisk mångfald

Hästen – naturvårdare med potential

Det finns många hästar i Sverige, faktiskt fler än det finns mjölkkor. Skulle hästarna kunna göra en större insats för att rädda vackra och artrika kulturlandskap som växer igen? Ny forskning från SLU tyder på det.

Biologisk mångfald

Så kan livet i staden spira igen

I takt med att städerna växer och förtätas minskar utrymmet för grönområden och biologisk mångfald, men det går att återskapa. Det visar det sjuåriga projektet BiodiverCity.

gräsänder

Biologisk mångfald

Änder föds upp för jakt

Att änder, som har vuxit upp i fångenskap, sätts ut i naturen för jaktändamål är ett fenomen som engagerar många. Men på vilket sätt kan det påverka miljön de släpps ut i? Forskning visar att det finns risker, men också fördelar.

Biologisk mångfald

Blåfenad tonfisk märks i Sverige

I veckan avslutades det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten. Totalt har 18 blåfenade tonfiskar märkts i Kattegatt och Skagerrak.

Vatten

Gruvdrift till havs en fara för okänt djurliv

Människans jakt på metaller utgör en fara för havsdjupets djurliv, och den vanligaste arten kan försvinna helt från havsbottnar som exploateras. Nu kan ny forskning användas för att reglera gruvdriften och bättre förstå dess miljöpåverkan.

Biologisk mångfald

Avverkning godkänns trots hotad fågel

Skogsstyrelsen förbjöd fem skogsägare i Hälsingland att avverka skog där lavskrikan finns. Det var fel, enligt en dom från Mark och miljödomstolen i veckan.

Torta, Lactuca alpina

Klimat

Kan växter gömma sig från uppvärmningen?

Ett varmare klimat kommer att förändra växternas livsmiljö. Nu kikar en grupp forskare från Stockholm universitet på vilka faktorer som avgör om växterna överlever det nya klimatet.

Biologisk mångfald

Fredade områden succé för hummern

På måndag startar årets hummersäsong. SLU Aqua har jämfört ett fredat område med områden där det bedrivs hummerfiske, och de preliminära resultaten visade att det finns avsevärt mer hummer i det fredade området.

Biologisk mångfald

Bekämpningsmedel påverkar grodor på oväntat sätt

Grodor kan utveckla en ökad tolerans mot bekämpningsmedel som används i deras närhet. Det finns däremot en baksida - anpassningen kan göra dem mer mottagliga för angrepp från parasiter och virus.

Biologisk mångfald

Fler fågelarter i stabilt klimat

Ny forskning visar att fler fågelarter har uppkommit eller överlevt i områden med stabilt klimat jämfört med områden där klimatet förändrats. 

Livsstil & konsumtion

Jordgubbar – hälsomirakel eller giftbomb?

Sommaren är här och vi är många som frossar i jordgubbar. Men de söta bären lyfts ena dagen som superfrukter och nästa som fulla av gifter. Vad stämmer egentligen?

Biologisk mångfald

Rödlistade arter utsatta för ohållbart fiske

Den ökande exploateringen av haven är tillsammans med klimatförändringar stora hot mot fiskebestånden. Enligt en ny studie är stora fiskarter längre än 1,5 meter mest utsatta.

Biologisk mångfald

Klimatförändringar hotar svenska blåmusslor

Det varnas för allt färre blåmusslor i Norge, Danmark och längs den svenska västkusten. Nu menar forskare att varma vintrar ligger bakom minskningen.

Klimat

Svensk skog inte klimatanpassad

Den svenska skogen är inte tillräckligt klimatanpassad. För att möta sommartorka, mer skadeinsekter och stormar krävs mer varierad skog, enligt Skogsstyrelsen.

Biologisk mångfald

Var är alla insekter?

Vad hände med alla insekter som tidigare slog mot bilarnas vindrutor? Det har många funderat på, men svaret är svårt att få. Det finns ofta för lite data om de flesta arterna för att veta hur - och om - de har minskat.

Biologisk mångfald

Nu flyttar pingvinerna

Områden i Antarktis värms snabbare än någon annanstans på jorden. Adelie-pingvinerna flyttar nu söderut på Antarktiska halvön.

Biologisk mångfald

Här skyddas vår mat från utrotning

På Svalbard, djupt begravet i permafrosten, finns domedagsrummet. Där inne bevaras något av det mest värdefulla mänskligheten har. Rummet ska vara skyddat från både krig och naturkatastrofer. Men hur säkert är det egentligen?

Biologisk mångfald

Naturskådare – en allt viktigare kunskapskälla

Naturintresserade har alltid varit viktiga inom medborgarforskning. I vår tar fågelforskningen ett kliv framåt när man mer strukturerat tar hjälp av en av de kunnigaste grupperna – fågelskådarna.

Biologisk mångfald

Nyupptäckt mal döps efter Trumps frisyr

En ny art av mal har fjäll på sitt huvud som liknar USA:s tillträdande president Donald Trumps frisyr, enligt forskaren som upptäckt den. Det officiella namnet på malen är Neopalpa donaldtrumpi.

Biologisk mångfald

Giraffen riskerar att utrotas

De senaste 30 åren har 38 procent av giraffbeståndet försvunnit. En ny rapport klassar nu världens längsta djur som sårbart.

Biologisk mångfald

Enduro bra för miljön

Kvävenedfall och människans intensifierade bruk av mark är ett hot mot tusentals växt- och djurarter som är beroende av öppna livsmiljöer. Lösningen kan vara motorcyklar som kör sönder marken och skapar nya livsmöjligheter.

Biologisk mångfald

Tjuvjakt gör att elefanter föds utan betar

Tjuvjakten på elefanter med stora betar har gjort att många elefanthonor nu inte utvecklar betar alls. I vissa områden saknar 98 procent av honorna betar.

Biologisk mångfald

Gränsen närmar sig för tåliga ripor

Ripor är anpassade för kalla klimat. I takt med ökade temperaturer efter istiden har riporna flyttat längre norrut och högre upp i bergen. Men ny forskning från Naturhistoriska riksmuseet visar att i en ännu varmare framtid kommer riporna ha svårt att hitta nya ställen att leva på.

Biologisk mångfald

Klippblock och trästockar ska ge älvarna nytt liv

På 1800-talet rätades många älvar ut för att underlätta timmerflottningen. Nu lägger forskare vid Umeå universitet istället stockar i bredd, tvärs över älven. Åtgärderna ska göra vattendragen mer komplexa och hjälpa hotade arter, som laxfiskar och uttrar, att återhämta sig.

Klimat

Sverige tillhör ”värstingligan”

Idag lanseras WWF:s Living Planet Report som fastslår att vi är på väg mot det sjätte massdöendet. Fyra av planetens nio trösklar som upprätthåller liv på jorden har enligt Stockholm Resilience Centre redan överskridits. Men det går att vända trenden.

Biologisk mångfald

Ny svampart hittad i Stockholms tunnelbana

Två nya svamparter har hittats på bergväggar i Stockholms tunnelbana. Enligt forskarna kan svamparna ha egenskaper som skulle kunna komma oss människor till nytta.

Biologisk mångfald

Snöleoparderna behöver mer space

Snöleopardernas revir är större än vad forskare tidigare har trott, visar en ny studie från SLU och Snow Leopard Trust.

Biologisk mångfald

Invasiva arter stoppas med genteknik

Med hjälp av genteknik kan man stoppa invasiva arter från att spridas med fartygens barlastvatten. Bakom den nya metoden står forskare från Göteborgs universitet.

Biologisk mångfald

Ny utställning visar naturens vinnare och förlorare

Under förra veckan (13 sep) öppnade den nya fotoutställningen ”Vinnare och förlorare i svensk natur” på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

regnskog

Biologisk mångfald

Små störningar påverkar regnskogen

Tropisk regnskog störs inte bara vid stora skogsavverkningar. Även mindre störningar kan påverka skogens artrikedom, visar ny forskning.

Mat & jordbruk

Naturbete på gott och ont

De stora klimatutsläppen från svensk nötköttproduktion behöver minska. Men frågan är om priset för en minskad klimatpåverkan är värt att betala.

Biologisk mångfald

Rätt växter kan ersätta bekämpningsmedel

Studier i tre asiatiska länder visar att användningen av bekämpningsmedel vid risfält kunde minskas med upp till 70 procent om fälten omringas av växter som uppskattas av fiender till skadegörare.

Biologisk mångfald

Fokus på våra hotade matjordar i ny FN-rapport

Världens matjordar är hotade enligt en rapport som publicerades på Världsjorddagen. Forskarna föreslår bland annat att fler jordbruk minskar jordbearbetningen och inför mer varierade grödor som lösning.

Biologisk mångfald

Vattenkraft på ålens villkor

Ålen är akut hotad. På 30 år har antalet ålyngel som vandrar upp i vattendragen minskat med 90-99 procent. Nu ska forskare vid Karlstads universitet hitta sätt att få fler ålyngel att överleva.

Biologisk mångfald

Gården som sålde plogen – och förbättrade jorden

FN uppmanar fler lantbrukare att bearbeta jorden mindre och istället ta hjälp av jordens svampar, bakterier och maskar. Josef Appell på Gårstånga Nygård i Skåne antog utmaningen och lyckades samtidigt minska sina dieselkostnader till en tredjedel.

Biologisk mångfald

Att stoppa förlusten av biologisk mångfald är möjlig

FN:s nya hållbarhetsmål sätter ribban högt. Ett av målen säger att förlusten av biologisk mångfald ska stoppas till 2030 - men är det möjligt? Ja, menar forskaren Richard Pearson.

Biologisk mångfald

”Multistress” för djuren i Arktis

Miljögifter, mindre föda och klimatförändringar tros ligga bakom minskningen av arktiska arter.

Biologisk mångfald

Ny guide värderar ekosystemtjänster

Naturvårdsverket har kommit ut med en praktiskt inriktad guide där du steg-för-steg ska kunna värdera ekosystemtjänster. Tanken är att offentlig och privat sektor, politiker, organisationer och individer ska kunna använda guiden för att fatta mer hållbara beslut.

Vatten

En tredjedel av fiskvägarna odugliga

Enligt en studie gjord av Havs- och Vattenmyndigheten fungerar bara två tredjedelar av de undersökta fiskvägarna i södra Sverige.

Biologisk mångfald

Banbrytande bi-vaccin på väg

Norska och finska forskare kan ha upptäckt grunden till världens första insektsvaccin. Genom ett särskilt nyckelprotein, vitellogenin, kan bidrottningen ge sin avkomma skydd mot sjukdomar.

Klimatförändring kan störa viktig isdynamik i bäckar

Klimat

Varmare temperaturer kan störa viktig isbildning

Is och vinteröversvämningar är naturliga störningar som har stor betydelse för den biologiska mångfalden längs nordliga vattendrag. Ett varmare klimat kan dock leda till att störningarna försvinner vilket kan ge färre arter. Det visar ny avhandling från Umeå universitet.

Sverige får två nya betydande våtmarker

Biologisk mångfald

Sverige får två nya betydande våtmarker

Regeringen har utsett Oset-Rynningeviken i Örebro och Sikåsvågorna i Jämtland till så kallade Ramsarområden, vilket är våtmarker med internationell betydelse.

Gråsparv

Biologisk mångfald

Antalet gråsparvar har minskat drastiskt

I Europa finna idag nästan en halv miljard färre fåglar än för trettio år sedan. Det visar ny europeisk studie. Storskaligt jordbruk och förändrat skogsbruk tror man kan vara anledningarna.

Biologisk mångfald

Politiska system påverkar biologisk mångfald

Skillnader mellan länders politiska system påverkar markanvändningen och därmed även den biologiska mångfalden. Det visar ny studie från Stockholms universitet.

Vatten

Östersjöforskare dyker ner i känslig fråga

En fjärdedel av Stockholms skärgårds strandlinje är exploaterad. Ingen vet idag hur det påverkar undervattensväxter och fiskbestånd i kustområdet. Projektet Plant-Fish, genomför nu en stor studie av 32 vikar för att bättre förstå samspelet mellan olika organismer i grunda vikar samt se hur mänsklig aktivitet påverkar miljön.

Skog

”Gör brandområdet till ett jättelikt skyddat reservat”

Branden i Västmanland hade katastrofala konsekvenser rent mänskligt men öppnar samtidigt för att till låg kostnad skapa det i särklass största skyddade skogsområdet i södra Skandinavien. Det skriver 21 professorer med koppling till skogs- och ekologifrågor på DN Debatt.

Biologisk mångfald

Ängar skyddas bättre av mångsidigt landskap

För att skydda värdefulla gräsmarker måste man också ta hänsyn till omkringliggande landskap. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Mat & jordbruk

Blommor förbättrar vallodlingen

Det krävs mer än odlad vall för att pollinatörer ska ska gynnas. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

Biologisk mångfald

Maskiner ska rädda ängs- och hagmarkerna

I många tidigare öppna marker är lieslåtter och bete ett minne blott. Den månghundraåriga hävden har upphört, markerna växer igen och en stor mängd växter, djur och svampar som är beroende av den traditionella hävden hotas. I en ny rapport skriven av tre forskare från SLU ges förslag på moderna, rationella skötselmetoder för att rädda ängs- och hagmarkerna och deras biologiska mångfald.

Biologisk mångfald

Mer än antalet arter som avgör

En stor biologisk mångfald bland arter behöver inte automatiskt betyda att ekosystemets funktioner ökar. En ny studie visar att sammansättningen av arter och deras egenskaper är minst lika viktig.

Skog

Nya utmaningar fäller gamla sanningar om skogen

Skogens framtid stakas ut av faktorer som ligger utanför den traditionella skogssektorn. Större frågor som klimatförändringar, befolkningstillväxt och energisituationen kommer att få allt större inflytande. Det kräver att skogsnäringen bryter invanda mönster, skriver Erik Westholm, som har studerat den svenska skogens framtid.

Biologisk mångfald

Miljöförändringar påverkar uppkomsten av nya arter

Forskare vid Umeå universitet har kommit fram till att samma faktorer som ökar risken för att arter dör ut också minskar chansen att nya arter bildas.

Biologisk mångfald

Grundvatten visar var artrikedomen är störst

Ny forskning från SLU och Umeå universitet visar att störst biologisk mångfald finns vid strandzoner där det flödar in grundvatten. Den nya kunskapen kan minska de negativa effekterna av skogsbruket.

Skog

Fler kvinnliga skogsägare kan ge grönare skogsbruk

En välutbildad kvinna som bor i stan. Så ser många av dagens skogsägare ut. Hälften av Sveriges skog ägs av privatpersoner, och den gruppen har förvandlats i takt med den kraftiga urbaniseringen. I förlängningen påverkar det synen på skogen och hur den ska brukas.

Biologisk mångfald

Leriga skor tar med främmande arter till norr

Kargt och kyligt klimat hindrar inte främmande växter från att etablera sig på hög höjd och sprida sig i den alpina vegetationen. Våra leriga skor och bilar kan vara anledningen. Det visar en ny forskning från Umeå universitet och Antwerpens universitet.

Biologisk mångfald

Analysportalen samlar svenska artfynd och miljödata

Ett nytt verktyg för miljöanalytiker och naturvårdare har skapats vid ArtDatabanken vid SLU i Uppsala.

Biologisk mångfald

Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald

Ekologisk odling ger i genomsnitt drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur jämfört med konventionell odling. Det visas i en ny studie i tidskriften Journal of Applied Ecology där forskare från SLU i Uppsala och Oxford i England gick igenom data från de senaste 30 årens studier.

Biologisk mångfald

Stora landskapsvärden försvunna på kort tid

Den senaste ängs- och hagmarksinventeringen visar att mer än en sjättedel av marken som tidigare klassades som värdefull har förlorat sina värden på tio år.

Biologisk mångfald

Svensk markanvändning gör vargens roll marginell

Villkoren för ekosystemen i Sverige sätts helt av vårt intensiva jord- och skogsbruk. Vargarnas roll är marginell, skriver flera av Nordens rovdjurs- och hjortdjursforskare i en debattartikel i DN.

Biologisk mångfald

Kvalitativt sätt att mäta biologisk mångfald pekar ut nya hotspots

Biologisk mångfald har hittills mätts i antalet arter. Men ett annat, mer kvalitativt sätt att se på mångfald går ut på att se till arternas funktioner, snarare än till deras antal.

Biologisk mångfald

Kan man sätta en prislapp på naturen?

Ekosystemtjänster är det nya modeordet för att visa hur beroende vi människor är av naturen. Förhoppningen är att om vi lyckas värdera dessa tjänster kommer vi att kunna skapa en hållbar utveckling och rädda planeten. Men kan man verkligen sätta ett pris på naturen, och hur ska det i så fall gå till?

Biologisk mångfald

Vilken avverkningsmetod ger mest liv i skogen?

Kalavverkning dominerar svenskt skogsbruk. I skogsdebatten hävdas ofta att selektiv avverkning utan kalhyggen skulle gynna den biologiska mångfalden. Nu ska en forskargrupp vid SLU ta reda på hur det faktiskt ligger till: ger hyggesfritt skogsbruk mer liv i skogen?

Ett bi vilar på ett räcke över motorvägen

Hållbara städer

De bygger en stad för humlor och bin

Hur kan vi få humlor och andra pollinerare att trivas mitt i stan? Frågan kan verka märklig, men i ett framtidsperspektiv handlar det om hur vi ska få mat på bordet.

Hållbara städer

Goda exempel från världens bästa städer i ny FN-bok

Urbaniseringen sker i rekordfart världen över. Städerna brer ut sig på jordbruksmarkens och naturmiljöernas bekostnad. Bygger vi klokt kan städerna öka den biologiska mångfalden, i stället för att minska den. En ny bok från FN beskriver inspirerande förebilder.

Hållbara städer

Malmö och Stockholm vågar tänka nytt

Städer behöver mer grönska för att hålla sig friska och levande. Malmö och Stockholm skapar inspirerande grönområden för den moderna staden.

Klimat

Klimatforskare: Det går snabbare än väntat

Fyra grader varmare, förändrade nederbördsmönster och ett isfritt Arktis inom 30 år. Hitåt pekar den senaste klimatforskningen. Men trots att forskningen utvecklas och modellerna förbättrats råder fortfarande stor osäkerhet kring många viktiga frågor.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald påverkas av förändrat klimat

Forskare vid Lunds universitet har sett att fåglar påverkas av klimatförändringar. När temperaturen ökar flyttar många fågelarter längre norrut.

Biologisk mångfald

Tröskeleffekter kan få system att kollapsa

Klimatförändringar som plötsligt blir självförstärkande och en temperatur som skenar bortom all kontroll är ett skräckscenario som ofta målas upp. Forskarna kan idag inte med säkerhet säga om eller när de stora planetära systemen kommer att passera en punkt där balansen tippar över. På lokal och regional nivå har det redan hänt.