134 artiklar

Biologisk mångfald

80 artiklar

Hållbara städer

33 artiklar

Industri & Energi

152 artiklar

Kemikalier

385 artiklar

Klimat

22 artiklar

Landsbygd

191 artiklar

Livsstil & konsumtion

173 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

48 artiklar

Skog

12 artiklar

Social hållbarhet

58 artiklar

Transport

150 artiklar

Vatten

Ämne

Skog

Skogen täcker nästan två tredjedelar av den svenska landytan. Skogsekosystemen är Sveriges mest artrika naturtyper och skogen bidrar med en rad viktiga ekosystemtjänster. Skogen och skogsbruket är också en viktig del i den svenska ekonomin. Idag är andelen opåverkad naturskog mycket liten. Av de cirka 4000 rödlistade arterna i Sverige är ungefär hälften av arterna skogslevande.

Eurasian Lynx

Biologisk mångfald

Viltkamerorna följer rovdjurens liv i urbana miljöer

Viltkameror avslöjar hur rovdjuren rör sig – inte bara i vildmarken – utan också i närheten av människor och bebyggelse.

Biologisk mångfald

Minimal tillväxt om miljö och hälsa räknats in

90 procent av den globala förlusten av biologisk mångfald utgörs av industrier som utvinner och bearbetar naturresurser. Dessutom släpper dessa industrier ut ungefär hälften av växthusgaserna, enligt ny rapport.

Skog

Träd viktiga för många arter

Ek, gran och tall utgör hem åt 2900 arter, enligt en ny rapport från ArtDatabanken. Många arter kan slås ut om något av dessa träslag skulle försvinna.

Biologisk mångfald

Konst ska förhindra växtblindhet

Utan växter inga människor lyder en enkel ekvation. Ändå får den gröna världen ofta nöja sig med att vara en kuliss till vår egen värld.

jordbruksmark

Mat & jordbruk

Sverige fortsätter bebygga jordbruksmark

Jordbruksmarken i Sverige minskade med 1,5 procent mellan 2010 och 2015. Beräkningarna kommer från en ny SCB-rapport.

Skog

Långsam utveckling mot jämställt skogsbruk

Utvecklingen mot jämställdhet i skogssektorn går sakta, och till och med bakåt inom några områden. Det visar en utvärdering som Skogsstyrelsen har gjort. Nu föreslår myndigheten 30 åtgärder för att skynda på arbetet.

Social hållbarhet

Få drabbade i Västmanland upplevde personliga förluster

Få drabbade av skogsbranden i Västmanland 2014 upplevde förluster på ett personligt plan, visar en studie. En viktig slutsats är att samhällen måste vara bättre förberedda på brand i framtiden.

Ädellövskogen Halland

Skog

Ny rapport: Nyckelbiotoper har effekt

Den biologiska mångfalden är högre i nyckelbiotoper jämfört med omgivningarna. Det är en av slutsatserna i en ny genomgång av 20 års forskning. Forskarna bakom rapporten hoppas att det ska bli enklare att luta sig mot vetenskapliga rön i en laddad fråga.

Klimat

Kvävebrist i klimatförändringarnas spår

En studie där forskare tittat på 43 000 växtprover från hela världen har visat att växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare. Det kan påverka skogarnas förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären.

Höstlöv

Skog

Mysteriet med höstlöven kvar att lösa

När hösten kommer förbereder sig träden både för vintern och våren: löven blir gula och knopparna anläggs. Medan tidpunkten för knoppsättningen ser ut att styras nästan helt av en enda gen, så är det fortfarande oklart vad som styr lövens höstfärger.

Trädplantor

Skog

Ett grönare Island

Aska, vulkanisk sten och lavafält. Island är det land i Europa med minst andel skog. Trots åratal av trädplantering står skogen bara för 1-2 procent av markerna. Nu kämpar forskarna mot klockan.

Skog

Skogsbränderna större än branden i Västmanland 2014

Nu pågår stora bränder i Sverige, och det totala området som brinner är större än branden i Västmanland 2014. Det säger MSB till SVT. Då ansågs branden i Västmanland vara den värsta branden i Sverige sedan 50-talet.

skogsarbete

Skog

Jämställdhet i skogen lönar sig

Skogsindustrin är mansdominerad, men det finns starka drivkrafter för att råda bot på det. Utöver att fler kvinnor och utrikesfödda kan lösa det skriande behovet av arbetskraft så kan skogsnäringen tjäna mer pengar, nå nya kunder och få friskare personal genom att prioritera jämställdhet och mångfald.

Skog

Nu ska skogens klimateffekt utvärderas

Nu ger regeringen Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att se över hur mycket växthusgaser den svenska skogen tar upp respektive släpper ifrån sig. I uppdraget ska SLU ta fram prognoser och scenarier till grund för Sveriges klimatrapportering.

ullticka och granticka

Skog

Värdefull skogsmark skapar konflikt

Regeringen har avsatt pengar för att inventera nyckelbiotoper, områden med höga naturvärden, i hela landet. Beslutet lyfter en konflikt. När Skogsstyrelsen klassar ett område som nyckelbiotop kan skogsägarna inte längre sälja skogen från området.

Granbarkborre

Skog

Ett steg mot effektivare insektsskydd

Ett stort angrepp av granbarkborren kan förstöra skog för miljontals kronor. Nu har forskare hittat skadeinsektens receptorer för dofter, något som i förlängningen kan leda till nya effektivare metoder mot kostsamma angrepp på granskog.

Biologisk mångfald

Avverkning godkänns trots hotad fågel

Skogsstyrelsen förbjöd fem skogsägare i Hälsingland att avverka skog där lavskrikan finns. Det var fel, enligt en dom från Mark och miljödomstolen i veckan.

Skog

Flytten som ska rädda urskogen

Urskogen hotas när Boliden utökar gruvdriften i Gällivare. I området finns ett tjugotal rödlistade arter. Ett sätt att rädda den viktiga skogen kan vara att flytta den. Bit för bit. Träd för träd. Det storskaliga naturvårdsexperimentet går just nu in i sin mest intensiva fas.

Skog

Lagstiftning förvärrar konflikt

Konflikterna mellan skogsbruket och renskötseln skulle kunna hanteras bättre med utförligare bestämmelser i skogsvårdslagstiftningen. Det framgår av en ny avhandling från Umeå universitet.

Skog

”Vi förstår inte urskogen helt enkelt”

Skogen är inte enbart den kolsänka som vi tidigare trott. Både ung och gammal skog kan ge ifrån sig koldioxid, snarare än att lagra den. Det visar en ny avhandling från SLU. Det här kan ha stor betydelse för växthuseffekten globalt.

Vatten

Historiska synder upp till ytan

Gamla utsläpp från pappers- och massabruk ligger fortfarande och ruvar i botten på Östersjön, i älvar och insjöar. De giftiga ämnena riskerar att läcka ut till omgivningen och forskare klurar nu på vad man kan göra åt de historiska synderna.

Vatten

Antalet nya naturreservat fördubblades under 2016

Under 2016 skyddades 35000 nya hektar och totalt beslutade länsstyrelserna om 272 nya naturreservat förra året. Det är nästan dubbelt så många som 2015.

Skog

Ny skadegörare hotar svensk tall

Den svenska tallen hotas av en sydeuropeisk svamp som tidigare inte har påträffats i Sverige. Den blir dessutom ovanligt skadlig på våra breddgrader. Nu ska den akutkartläggas.

Skog

Försvaret mot skogsskövlingen

De senaste hundra åren har hälften av världens mangroveskogar försvunnit. På Sri Lanka har man tagit krafttag mot problemet. All mangroveskog ska skyddas – och det är kvinnorna som gör jobbet.

Skog

Vad händer i Bialowieza?

Bialowieza - Europas största urskog och artrikaste nationalpark hemsökts av granbarkborrar. De statliga jägmästarna menar att alla granar i påverkade områden måste avverkas och föras bort. Men forskare och aktivister är övertygade om att skogen är kapabel att hantera situationen helt själv.

Skog

Nu reser sig träden ur askan

Det stora området i Västmanland som brandhärjades 2014 har repat sig snabbt. Idag växer halvmeter höga plantor av asp, tall och björk tätt.

Skog

Avloppsvatten ska få Egyptens öken att växa

Avloppsvatten ska få träden att växa i den egyptiska öknen. Forskare arbetar nu med en metod där vatten från reningsverk leds direkt ut till trädplantagerna.

Skog

Många fler träd i skogen

Den kraftiga tillväxten i de svenska skogarna håller i sig och mängden skog kommer att fortsätta öka framöver. Det visar ny statistik från Riksskogstaxeringen vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Biologisk mångfald

Kaliforniens torka hotar Redwoodskogen

Kaliforninens ståtliga Redwood-träd hotas av torkan som pågått de senaste fyra åren. De är bara några av de nästan 60 miljoner hotade träden i den amerikanska staten, och några av världens äldsta träd finns representerade.

Klimat

Specialdesignade träd ska bygga den fossilfria ekonomin

Tänk om det gick att skapa träd som var speciellt lämpade för biobränsle eller papperstillverkning. Forskare i Umeå kan ha hittat lösningen som ska snabba på omställningen till en biobaserad ekonomi.

Skog

Så sköts Sveriges skogar på ett hållbart sätt

Högst 100 miljoner skogskubikmeter per år kan avverkas mellan år 2020 och 2030 om skogsbruket ska vara på en hållbar nivå, enligt en konsekvensanalys från SLU och Skogsstyrelsen.

Skog

Stora brister i företagens kontroller av skogsprodukter

Interpol uppskattar att upp till 30 procent av alla träprodukter i världen kommer från olagligt avverkat virke. För tropiskt virke uppskattas andelen vara så hög som 50-90 procent.

Livsstil & konsumtion

Natur på recept – så kan skogen göra oss friskare

Minskad stress, smärtlindring och snabbare läkning. Forskningen har i decennier beskrivit naturen som rena dunderkuren för människan. Men vad är det som gör oss friskare? Extrakt sökte svaret i Stolpaskogen i Täby.

Skog

Världens växtlighet ökar

Återplanering av i skog i Kina och grönare stäpper i Afrika och Australien gör skillnad. En ny forskningsstudie visar att växtligheten har ökat sedan 2003 – trots den intensiva avverkningen av tropisk regnskog.

Skog

Miljömål krockar när stubbar skördas

De nationella miljömålen om levande skogar och begränsad klimatpåverkan krockar när stubbar bryts i stor skala. Det visar ny studie från SLU.

Skog

Global konsumtion driver regnskogsskövlingen

Allt större andel av avskogningen i tropikerna beror på storskalig jordbruksproduktion. Det visar ny rapport från Chalmers.

Skog

I spåren efter branden

Det är den största branden i Sverige i modern tid. Totalt drabbades nästan 14 000 hektar skogsmark. Ett flertal hus och skog för hundratals miljoner kronor förstördes i lågorna. Kartläggningen av området har börjat. Hur spreds sig egentligen branden? Och vilka lärdomar kan vi dra? Extrakt följde med brandekologen Anders Granström ut i det eldhärjade området.

Skog

”Gör brandområdet till ett jättelikt skyddat reservat”

Branden i Västmanland hade katastrofala konsekvenser rent mänskligt men öppnar samtidigt för att till låg kostnad skapa det i särklass största skyddade skogsområdet i södra Skandinavien. Det skriver 21 professorer med koppling till skogs- och ekologifrågor på DN Debatt.

Skog

Nya utmaningar fäller gamla sanningar om skogen

Skogens framtid stakas ut av faktorer som ligger utanför den traditionella skogssektorn. Större frågor som klimatförändringar, befolkningstillväxt och energisituationen kommer att få allt större inflytande. Det kräver att skogsnäringen bryter invanda mönster, skriver Erik Westholm, som har studerat den svenska skogens framtid.

Biologisk mångfald

Grundvatten visar var artrikedomen är störst

Ny forskning från SLU och Umeå universitet visar att störst biologisk mångfald finns vid strandzoner där det flödar in grundvatten. Den nya kunskapen kan minska de negativa effekterna av skogsbruket.

Skog

Fler kvinnliga skogsägare kan ge grönare skogsbruk

En välutbildad kvinna som bor i stan. Så ser många av dagens skogsägare ut. Hälften av Sveriges skog ägs av privatpersoner, och den gruppen har förvandlats i takt med den kraftiga urbaniseringen. I förlängningen påverkar det synen på skogen och hur den ska brukas.

Klimat

Hemligt partnerskap ger bördigaste jorden

Det är inte kvistar, barr och löv som främst bygger upp jorden. Ny forskning visar att växtrötter och svampar har en ännu större roll när humuslagret byggs upp. Upptäckten kan bidra till bättre klimatmodeller men kan även hjälpa oss att lyckas bättre i trädgårdslandet.

Skog

Giftfri metod ska skydda barrträd mot snytbaggen

Genom att trigga barrträdens försvar redan innan de planteras ut kan man förbereda plantorna för snytbaggeangrepp. Det visar en ny studie från SLU.

Skog

Markpackning tyst problem i skogsbruket

De tunga maskiner som används inom skogsbruket pressar ihop marken. Mindre syre och vatten kan röra sig genom marken när den packas och porerna försvinner. Det gör det svårare för växter – inklusive träd – att växa. Inom jordbruket är markpackning ett stort och accepterat problem, men i skogsbranschen är det i stort sett tyst […]

Biologisk mångfald

Vilken avverkningsmetod ger mest liv i skogen?

Kalavverkning dominerar svenskt skogsbruk. I skogsdebatten hävdas ofta att selektiv avverkning utan kalhyggen skulle gynna den biologiska mångfalden. Nu ska en forskargrupp vid SLU ta reda på hur det faktiskt ligger till: ger hyggesfritt skogsbruk mer liv i skogen?

Industri & Energi

Granstubbar outnyttjat biobränsle

När skogen är avverkad står en femtedel av granarna kvar på hygget i form av stubbar. En enorm resurs som skulle kunna bli biobränsle och i förlängningen minska utsläppen av växthusgaser. Men först behöver dock miljö- och klimateffekterna av stubbskörd utredas närmare.

Biologisk mångfald

Känsliga arter ska skyddas när stubbskörden ökar

Stubbar på hyggen är en stor potentiell resurs för biobränsle. Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) undersöker nu hur den biologiska mångfalden kan skyddas i samband med ökad stubbskörd.