134 artiklar

Biologisk mångfald

80 artiklar

Hållbara städer

33 artiklar

Industri & Energi

152 artiklar

Kemikalier

385 artiklar

Klimat

22 artiklar

Landsbygd

191 artiklar

Livsstil & konsumtion

173 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

48 artiklar

Skog

12 artiklar

Social hållbarhet

58 artiklar

Transport

150 artiklar

Vatten

Ämne

Landsbygd

Befolkningen i småorter och i glesbygden minskar fortfarande. Genom samverkan mellan kommuner, byar och mindre samhällen har många områden kunnat öka sin attraktivitet och fått en mer positiv utveckling.

Eurasian Lynx

Biologisk mångfald

Viltkamerorna följer rovdjurens liv i urbana miljöer

Viltkameror avslöjar hur rovdjuren rör sig – inte bara i vildmarken – utan också i närheten av människor och bebyggelse.

Biologisk mångfald

Lyckosamt att återintroducera rovdjur

Att växtätare undviker platser där det finns rovdjur kan skapa fördelar för växtligheten där, men fördelarna försvinner om rovdjuren gör det. De positiva effekterna kan däremot komma tillbaka om rovdjur återintroduceras.

Planterar

Landsbygd

Livsstilsbyte kan få fler att lämna stan

Lugn omgivning, naturupplevelser och lägre levnadsomkostnader lockar många storstadsbor att flytta till mindre kommuner på landsbygden. Forskare undersöker nu vad det är som lockar många till ett enklare liv, och hur man i samhällsplaneringen kan underlätta detta val.

Landsbygd

Övervakning av djursjukdomar återupptas

I det nya regleringsbrevet för 2019 försvann medel för viltverksamhet från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), men nu meddelar SVA att övervakningen kommer återupptas.

Falun

Landsbygd

Landsbygdskommuner positiva till nyanlända

Vilka lärdomar kan vi dra av flyktingkrisen 2015? En ny studie visar att frivilliga hjälpinsatser var viktiga för att underlätta integration och motverka främlingsfientliga strömningar. Många kommuner välkomnade flyktingarna och såg tillströmningen som en resurs.

Social hållbarhet

Integration med hjälp av naturen

Invandringen till Norden har intensifierats de senaste årtiondena, vilket ökar behovet av integration. Enligt en ny rapport från en nordisk forskargrupp kan så kallad naturbaserad integration vara ett framgångsrikt koncept.

Pridefestival

Landsbygd

Pridefestivalerna skapar lokal stolthet

Sommarens Pride-festivaler avlöser just nu varandra runt om i landet och antalet festivaler är fler än någonsin. Ökningen speglar en intressant utveckling – att alltfler hbtq-personer vill bo kvar på sin hemort – men också att skälen till att arrangera Pridefestivaler kan vara andra än hbtq-frågor.

Landsbygd

Täckning på landsbygden – en demokratifråga

Förbättrad och förhoppningsvis full täckning även på landsbygden, det är målet med ett nytt forskningsprojekt som drivs av bland annat Luleå tekniska universitet.

Treehotel

Landsbygd

Nytänkande får glesbygden att blomma

Många känner till begreppet innovation, vilket kanske för tankarna till nya smarta tekniska lösningar, men vid Luleå tekniska universitet har man gått ett steg längre och forskat kring innovativa platser. Häng med Extrakt på en resa till snöbollsrum och trähotell, där platsens unika förutsättning har lagt grunden för social och ekonomisk utveckling.

Gruva

Landsbygd

Forskare letar lösningar på gruvkonflikter

I Sverige har vi en lång tradition av mineralbrytning, och en lika lång historia av konflikter kring gruvornas påverkan på ekonomi, miljö och människa. Vad spär på konflikterna, och vad kan minska dem? Det har forskare vid Umeå universitet tittat närmare på.

Landsbygd

Landsbygdsföretag följer inte tillväxtmodeller

Tillväxt i småföretag passar inte in på generella förklaringsmodeller. Varje företag behöver därför hitta sitt eget sätt att växa, visar en ny avhandling från SLU.

Stephen Redpath professor ekologi

Landsbygd

Sveriges rovdjur – en utmaning för konfliktforskaren

Oavsett om det handlar om att bevara snöleoparder i Himalaya, skotska kärrhökar eller svenska vargar – bara ekologi räcker inte. Det menar Stephen Redpath, kunglig gästprofessor i miljövetenskap. Han ser konflikthantering som ett underskattat redskap och forskningsområde.

Landsbygd

Glesbygd föder innovation

Ny forskning utmanar idén att innovationer främst sker i storstäder.

Landsbygd

Lejonens jägare blev deras beskyddare

Kenyas lejon är nära att förlora sin position som savannens majestät. När forskaren och biologen Leela Hazzah var med och grundade Lion Guardians hade lejonen i Afrika minskat med 85 procent på 20 år. Nu, tio år senare, är lejonen i deras del av Kenya tre gånger så många – och metoden att låta lejonjägarna stå för lösningarna sprids över Afrika.

Landsbygd

Staden växer – men inte på landsbygdens bekostnad

Städernas framväxt beror inte på att folk lämnar landsbygden, visar en ny rapport. Att städerna blir större beror istället på att fler barn föds, befolkningen lever längre och en större inflyttning från utlandet.

Landsbygd

Norska landsbygden mår bättre än någonsin – utan olja

Det räcker med att korsa gränsen mellan Sverige och Norge för att se att saker är annorlunda på den andra sidan. På den norska landsbygden, långt från städerna, finns nybyggda skolor i nästan varje samhälle. Det finns idrottshallar, bredband och butiker. Norges mantra lyder "hela landet i bruk".

Mat & jordbruk

Kvinnor riskerar sjukdomar av boskap i staden

Bakteriesjukdomen brucellos kan smittas från djur till människa. Ny forskning visar att kvinnor i utkanten av städer i Centralasien löper särskilt stor risk.

Industri & Energi

Ny småskalig biogasteknik testas i Skaraborg

Forskarna vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik hoppas på sikt ge landsbygden bättre möjligheter att tanka biogas och testar därför en ny teknik som kan uppgradera gasen i anslutning till mindre gårdsanläggningar.

Mat & jordbruk

Jordbruksmarken som blir till asfalt

Klimatförändringar och en växande befolkning kräver enligt forskaren Christel Cederberg att den svenska jordbruksmaken bevaras, då den kommer att behövas för matproduktion framöver. Samtidigt förstörs mycket av marken när städer och tätorter breder ut sig.

Mat & jordbruk

En enorm omvandling – i det tysta

En jättelik strukturomvandling sker inom svenskt jordbruk. Det som var tio gårdar för tjugo år sedan är idag en enda stor gård. Blandjordbruken försvinner och specialiseringen ökar. Samtidigt läggs många jordbruk ner helt och hållet.

Mat & jordbruk

Bönderna som går emot strömmen

Svenska gårdar läggs ner i rask takt, och de som är kvar blir allt större. Men samtidigt som en stor strukturomvandling pågår inom svenskt jordbruk, ser forskarna en annan trend: många bönder har vanliga lönearbeten och sköter gården vid sidan av.

Landsbygd

Landskapet ska styra regional planering

Landskapet och inte administrativa gränser mellan länen ska styra planeringen av grön infrastruktur. Det skriver Naturvårdsverket i sin handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå. De anser också att det behövs en bättre samverkan mellan olika aktörer och att planeringen av grön infrastruktur måste integreras i andra processer. Läs mer här (www.naturvardsverket.se)